Sidst opdateret 17. januar, 2024 
           Vedtægter

HOME

 

'

IPMS Danmarks vedtægter.......

§1: Navn
Foreningens navn er International Plastic Modellers Society - Danmark, til daglig forkortet til IPMS - Danmark

§2: Formål
Foreningens formål er at udvikle og styrke et godt forhold blandt plastikmodelbyggere - både nationalt og internationalt, at videregive erfaringer og viden samt, at orientere om nye materialer og tekniske hjælpemidler. Foreningens motto er "For modellers, by modellers" og foreningen drives efter non-profit princippet.

§3: Medlemskab
Enhver interesseret plastikmodelbygger kan blive medlem af foreningen, jvf. dog § 11.

§4: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år af gangen. Såfremt der fremsættes flere forslag, foretages skriftlig afstemning. Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem 1 stemme for hver post, der skal vælges. Se i øvrigt §5 stk. B. Valgbarhed opnås efter 2 års medlemskab af foreningen. Til alle poster - undtagen formandsposten - er ethvert tilstedeværende medlem pligtig til at modtage valg. - Dog ikke ud over 2 på hinanden følgende år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§5: Stk. A Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i januar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage før afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 01/11 for at forslag kan være listet i foreningens blad forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kassererens fremlæggelse af det nye års budget.
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

§5: Stk. B Afstemninger
Hvert medlem der har været medlem i mindst 3 måneder umiddelbart før generalforsamlingen har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt mindst ét (1) af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til ét (1) andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem højst kan medbringe én (1) fuldmagt, der kan anvendes ved afstemning(er) på generalforsamlingen. En fuldmagt er kun gyldig, såfremt den er afleveret til og godkendt af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse og er påført hvilken generalforsamling den dækker.

§6: Ekstraordinær Generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af medlemmerne - med angivelse af emner - forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og senest 1 måned efter krav herom skriftligt er tilgået foreningens formand.

§7: Regnskab & Kontingent
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen på et møde forud for generalforsamlingen. Kontingentet opkræves til dækning af foreningens drift og udgifter i øvrigt. Foreningens regnskab for afvigte år udarbejdes af kassereren og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Til generalforsamlingen udarbejder kassereren et budgetforslag for kommende års virksomhed. Godkendes det, gælder det for det nye regnskabsår. Medlemskontingentet betales for 1 år af gangen og indbetales til foreningens kasserer.

§8: Møder
Der afholdes møde hver måned - med undtagelse af juli, der er sommerferiemåned.

§9: Udvalg
Ved nedsættelse af eventuelle udvalg, f. eks et udstillings-, eller konkurrenceudvalg, kan der inddrages interesserede medlemmer. Det eneste krav er, at et bestyrelsesmedlem deltager i sådanne udvalg. Udvalget har meddelelsespligt overfor bestyrelsen.

§10: Foreningens blad
En redaktion af et eventuelt blad er ansvarlig overfor bestyrelsen for bladets indhold. Redaktionen udpeges af bestyrelsen blandt interesserede medlemmer.

§11: Eksklusion
Ethvert medlem af foreningen, der anvender dennes navn eller aktiver - herunder medlemmers modeller - til personlig vinding eller skønnes at modarbejde foreningens ve og vel (Jvf. § 3), kan af en enig bestyrelse ekskluderes med fortabelse af retten til tilbagebetaling af kontingent. Inden en sådan beslutning træffes, skal medlemmet overfor bestyrelsen have lejlighed til at udtale sig. Ved uenighed i bestyrelsen om en sådan beslutning skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling for at få prøvet beslutningen. Et ekskluderet medlem kan forlange at få sin sag prøvet ved førstkommende generalforsamling. Beslutter denne at optage medlemmet igen, skal dette ske omgående. Eksklusion af et medlem meddeles til samtlige IPMS - foreninger. En enig bestyrelse kan, når vægtige grunde taler herfor, nægte at optage en interesseret modelbygger som medlem. Ved uenighed i bestyrelsen skal beslutningen prøves ved en generalforsamling. En modelbygger, der nægtes optagelse, kan forlange af bestyrelsen at få beslutningen prøvet ved en generalforsamling. En generalforsamlingsbeslutning er definitiv.

§12: Vedtægternes fortolkning
Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges førstkommende generalforsamling til afgørelsen.

§13: Opløsning
Stk. 1
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse på 2, med 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger og med mindst 2/3 flertal af de fremmødte. Generalforsamlingen beslutter, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

§13:
Stk. 2
Såfremt der ikke på GF kan findes en formand/bestyrelse, indkaldes til en ny GF med en måneds varsel. Kan der heller ikke på denne GF findes en formand/bestyrelse anses foreningen for opløst. GF beslutter efter indstilling fra bestyrelsen, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 11.01.17, og erstatter alle tidligere vedtægter for IPMS Danmark, der herved gøres ugyldige.